Konosaments

konosaments

Kravas dokuments jūras pārvadājumiem

Konosaments - īpašumtiesības uz kravu

Pārvadājuma dokuments, ko kravas pārvadātājs (kuģa kapteinis vai pilnvarots tā pārstāvis) izsniedz kravas nosūtītājam, kas apliecina, ka krava pārvadāšanai pieņemta un kravas jeb preces pārvešanas tiesības. Dokuments, kas atspoguļo pārvadājuma līgumu starp nosūtītāju un pārvadātāju – fraktētāju, kurš slēdz pārvadājuma līgumu ar nosūtītāju.
Šajā dokumentā iekļauti noteikumi un nosacījumi par kravas transportēšanu pa jūru. nosacījumus, katrā kravu pārvadāšanas līgumā pa jūru, pārvadātājam attiecībā uz kravas iekraušanu, apstrādi, novietošanu, pārvadāšanu, glabāšanu, tās aprūpi un tās izkraušanu ir jāievēro pienākumi un saistības, un ir tiesības un atvieglojumi, kas norādīti tālāk. Ar Konosamenta konvenciju Pārvadātājs uzņemas atbildību pienācīgi un rūpīgi kravu iekraut, apstrādāt, novietot, pārvadāt un rūpēties par to visa pārvadājuma laikā, kā arī atbild par rū’pīgu kravas izkraušanu.

Pārvadātājam pirms reisa un to uzzsākot jāizrāda saprātīgas rūpes par to, lai:

Padarītu kuģi jūrasspējīgu;

Pienācīgā veidā nokomplektētu ar ekipāžu un nodrošinātu kuģi ar krājumiem;

Padarītu kravas telpas, refrižeratortelpas un saldējamās telpas un visas pārējās kuģa daļas, kurās tiek pārvadāta krava, derīgas un drošas kravas saņemšanai, pārvadāšanai un saglabāšanai.

Pieņemot kravu savā pārziņā, pārvadātājam pēc nosūtītāja pieprasījuma jāizsniedz nosūtītājam konosaments, kurš satur arī šādas ziņas:

Atšķirības zīmes, kas ir nepieciešamas kravas identificēšanai, kā tās rakstiski paziņojis nosūtītājs pirms šādas kravas iekraušana ir sākusies, ar noteikumu, ka šīs atšķirības zīmes ir atzīmētas ar zīmogu vai skaidri norādītas citādā veidā uz kravas, ja krava nav iepakota, vai uz kastēm vai iepakojuma, kuros krava atrodas, tādā veidā, lai tās normāli paliktu salasāmas līdz reisa beigām;

Vietu vai priekšmetu skaitu, vai daudzumu vai svaru, atkarībā no apstākļiem un saskaņā ar to, kā tos rakstiski norādījis nosūtītājs;

Kravas ārēji redzamais izskats un stāvoklis.

Ne pārvadātājs, ne kuģis neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem, kuri radušies jūrasnespējas dēļ, ja vien šī jūrasnespēja nav izsaukta saprātīgu rūpju trūkuma dēļ no pārvadātāja puses, lai padarītu kuģi jūrasspējīgu vai to pienācīgā veidā nokomplektētu ar ekipāžu, iekārtām un krājumiem un padarītu kravas telpas, refrižeratortelpas un saldējamās telpas un visas citas kuģa daļas, kurās tiek pārvadāta krava, atbilstošas un drošas kravas uzņemšanai, pārvadāšanai un glabāšanai.

Ne pārvadātājs, ne kuģis neatbild par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no:

 • kapteiņa, ekipāžas locekļa, loča vai pārvadātāja kalpotāju darbības, nolaidības vai saistību nepildīšanas dēļ kuģošanā vai kuģa vadīšanā;
 • ugunsgrēka, ja vien tas nav izcēlies pārvadātāja vainas vai darbības dēļ;
 • jūras risku vai citu kuģojamu ūdeņu briesmu vai nejaušības dēļ;
 • nepārvaramas varas dēļ;
 • karadarbības dēļ;
 • antisabiedrisku elementu darbības rezultātā;
 • varas, valdītāju vai tautas aresta vai aizturēšanas dēļ, vai tiesas aresta uzlikšanas dēļ;
 • karantīnas ierobežojumu dēļ;
 • nosūtītāja vai kravas īpašnieka, viņa aģenta vai pārstāvja darbības vai nolaidības dēļ;
 • streiku, lokautu vai kādu citu iemeslu dēļ, kad pilnīgi vai daļēji tiek apstādināts vai aizturēts darbs;
 • sacelšanās vai tautas nemieru dēļ;
 • dzīvības vai īpašuma glābšanas vai glābšanas mēģinājuma dēļ uz jūras;
 • apjoma vai svara zaudējumu vai jebkuru citu zaudējumu vai bojājumu dēļ, kuri radušies slēptu nepilnību, īpaša kravas rakstura vai kravām raksturīgu defektu dēļ;
 • nepietiekama iepakojuma dēļ;
 • nepilnīga vai nepietiekama marķējuma dēļ;
 • slēptu nepilnību, kuras nevar atklāt izrādot saprātīgas rūpes;
 • jebkuru citu iemeslu dēļ, kuri radušies bez pārvadātāja kļūdas vai personiskās vainas.

Par citiem nosacījumiem un noteikumiem, kas iekļauti Konosamenta dokumentā vairāk lasi likumi.lv

konosaments
Call Now Button